Dofinansowanie z programu "Czyste powietrze"

dofinansowanie-do-pompy-ciepla
czyste-powietrze-dofinansowanie
czyste-powietrze-dofinansowanie

DLA KOGO?

Dla właścicieli lub współwłaścicieli jednorodzinnych budynków mieszkalnych, lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą.

NA CO?

 • wymiana starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy
 • przeprowadzenie niezbędnych prac termomodernizacyjnych budynku.

Dodatkowo mogą być wykonane (dopuszcza się wybór więcej niż jednego elementu z zakresu):

 • demontaż oraz zakup i montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania lub cwu (w tym kolektorów słonecznych),
 • zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej,
 • zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,
 • zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi zewnętrznych, bram garażowych (zawiera również demontaż),
 • dokumentacja dotycząca powyższego zakresu: audyt energetyczny, dokumentacja projektowa, ekspertyzy.

ILE?

Wysokość dotacji zależna jest od wysokości dochodu (poziomu dofinansowania), czyli im mniej ktoś zarabia, tym większe dofinansowanie. Przy bardzo niskim dochodzie można dostać nawet do 100% zwrotu.

Kwoty dofinansowania:

 • do 66 000 zł dla podstawowego poziomu dofinansowania
 • do 99 000 zł dla podwyższonego poziomu dofinansowania
 • do 135 000 zł dla najwyższego poziomu dofinansowania

Dodatkowo dofinansowanie audytu energetycznego do 100% (maksymalnie 1200 zł) pod warunkiem zrealizowania wybranego wariantu z audytu energetycznego w ramach przedsięwzięcia.

PODSTAWOWY POZIOM DOFINANSOWANIA

Beneficjenci to osoby fizyczne, będące właścicielami/współwłaścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą, o dochodzie rocznym nieprzekraczającym kwoty 135 000 zł. W przypadku uzyskiwania dochodów z różnych źródeł, dochody sumuje się, przy czym suma ta nie może przekroczyć kwoty 135 000 zł.

PODWYŻSZONY POZIOM DOFINANSOWANIA

Beneficjenci to osoby fizyczne, które łącznie spełniają następujące warunki:

   • są właścicielami/współwłaścicielami budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą;
   • przeciętny miesięczny dochód na jednego członka ich gospodarstwa domowego nie przekracza kwoty:
    a) 1894 zł w gospodarstwie wieloosobowym,
    b) 2651 zł w gospodarstwie jednoosobowym.
NAJWYŻSZY POZIOM DOFINANSOWANIA

Beneficjenci to osoby fizyczne, które łącznie spełniają następujące warunki:

   • są właścicielami/współwłaścicielami budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą;
   • przeciętny miesięczny dochód na jednego członka jej gospodarstwa domowego nie przekracza kwoty:

– 1090 zł w gospodarstwie wieloosobowym

– 1526 zł w gospodarstwie jednoosobowym,

   • lub ma ustalone prawo do otrzymywania zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego, potwierdzone w zaświadczeniu wydanym na wniosek Beneficjenta, przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, zawierającym wskazanie rodzaju zasiłku oraz okresu, na który został przyznany (zasiłek musi przysługiwać w każdym z kolejnych 6 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia oraz co najmniej do dnia złożenia wniosku o dofinansowanie).
   • W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej przez osobę, która przedstawiła zaświadczenie o przeciętnym miesięcznym dochodzie na jednego członka jej gospodarstwa domowego, roczny jej przychód, z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej za rok kalendarzowy, za który ustalony został przeciętny miesięczny dochód wskazany w zaświadczeniu, nie przekroczył dwudziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów obowiązującym w grudniu roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE: