REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.comfo.pl

Regulamin skierowany jest zarówno do Klientów będących jak i niebędących Konsumentami, korzystających ze Sklepu Internetowego lub zawierających Umowy Sprzedaży. Akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale konieczna w celu złożenia przez Klienta Zamówienia.

§ 1

Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Klient – osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, dokonująca zamówienia w ramach sklepu.
 2. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę sprzedaży w ramach Sklepu internetowego, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 3. Przedsiębiorca na prawach konsumenta – osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 4. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.
 5. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach Sklepu internetowego COMFO SPÓŁKA Z O.O. w Zielonej Górze.
 6. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy prowadzony przez Sprzedawcę, dostępny pod https://www.comfo.pl/sklep/ za pośrednictwem którego Klient może składać Zamówienia.
 7. Sprzedawca – COMFO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ siedzibą w Zielonej Górze, ul. Zjednoczenia 5B, 65-109 Zielona Góra wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000614257, NIP: 9291886130, REGON: 364274586.
 8. Towar – produkty oferowane w Sklepie internetowym, w szczególności rzeczy i urządzenia z zakresu rekuperacji, klimatyzacji, pomp ciepła oraz oczyszczacze powietrza i inne. Wygląd Towaru prezentowany w Sklepie może różnić się w niewielkim stopniu od wyglądu Towaru dostarczonego Klientowi, a to ze względu na ustawienia monitora Klienta, oświetlenie i inne warunki wykonania zdjęć Towarów, lub podobne okoliczności. Opis Towaru jest opisem tożsamym z opisem ze strony producenta.
 9. Dzień roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem soboty i dni ustawowo wolnych od pracy.
 10. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu.
 11. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U.2020 r. poz. 344).
 12. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz. U.2020 r. poz.287).
 13. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i ilość towaru.
 14. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta, w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 15. Umowa zawarta poza lokalem przedsiębiorstwa – umowa z Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta zawarta:
 16. przy jednoczesnej fizycznej obecności stron w miejscu, które nie jest lokalem przedsiębiorstwa danego przedsiębiorcy;
 17. w wyniku przyjęcia oferty złożonej przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę na prawach konsumenta w okolicznościach, o których mowa w lit. a);
 18. w lokalu przedsiębiorstwa danego przedsiębiorcy lub za pomocą środków porozumiewania się na odległość bezpośrednio po tym, jak nawiązano indywidualny
  i osobisty kontakt z Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta,
  w miejscu, które nie jest lokalem przedsiębiorstwa danego przedsiębiorcy, przy jednoczesnej fizycznej obecności stron;
 19. podczas wycieczki zorganizowanej przez przedsiębiorcę, której celem lub skutkiem jest promocja oraz zawieranie umów z Konsumentami Konsumentem lub Przedsiębiorcami na prawach konsumenta.

§  2

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego, o którym mowa  w § 1 ust. 6 Regulaminu.
 2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 3. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:
 • rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną;
 • warunki i zasady składania drogą elektroniczną zamówień w ramach Sklepu internetowego, w tym:
 1. wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sprzedawca;
 2. zakaz dostarczania przez Klienta treści o charakterze bezprawnym;
 3. zasady i tryb zawierania i rozwiązywania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu internetowego;
 4. tryb postępowania reklamacyjnego;
 5. Warunkiem korzystania przez Klienta ze Sklepu internetowego jest uzyskanie przez  Klienta we własnym zakresie dostępu do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.
 6. Serwis działa na prawidłowo skonfigurowanej przeglądarce.
 7. Zakupy w Sklepie internetowym mogą być dokonywane wyłącznie przez osoby pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.
 8. Sprzedawca przed zawarciem umowy sprzedaży udostępnia Klientowi nieodpłatnie niniejszy Regulamin  za pośrednictwem odsyłacza “REGULAMIN” zamieszczonego na stronie głównej Sklepu. A na żądanie Klienta w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient.
 9. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 10. Informacje o podanych Towarach są informacjami tożsamymi z informacjami ze strony producenta urządzenia.

§ 3

Zasady korzystania ze Sklepu internetowego

 1. Sprzedawca może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w szczególności w razie naruszenia przez Klienta Regulaminu, a nadto gdy Klient:
 2. podał dane nieprawdziwe, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich;
 3. dopuścił się, za pośrednictwem Sklepu internetowego, naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w tym dóbr osobistych innych Klientów sklepu;
 4. dopuścił się innego zachowania, sprzecznego z obowiązującymi przepisami prawa, ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzącego w dobre obyczaje bądź dobre imię Sprzedawcy.
 5. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze Sklepu internetowego w okolicznościach wskazanych w ust. 1, nie może ponownie korzystać z usług Sklepu bez uprzedniej zgody Sprzedawcy.
 6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Sklepu usługami, Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne adekwatne do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania, usuwania i modyfikowania przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.
 7. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
 8. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez używanie określonego oprogramowania lub urządzeń;
 9. powstrzymania się od rozsyłania i umieszczania w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam);
 10. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych Klientów oraz dla Sprzedawcy;
 11. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego;
 12. Korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami prawa obowiązującego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz ogólnymi zasadami korzystania z Internetu.

§  4

Zamówienia

 1. Informacje zawarte na Stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty Sprzedawcy
  w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a jedynie zaproszenie Klientów do zawarcia umowy sprzedaży.
 2. Klient może składać zamówienia w Sklepie internetowym za pośrednictwem strony internetowej Sklepu https://allegro.pl/uzytkownik/Comfo_sklep lub https://www.comfo.pl/sklep/ .
 3. Zamówienia mogą być składane przez 7 (siedem) dni w tygodniu, 24  (dwadzieścia cztery) godziny na dobę. Zamówienia złożone w soboty, niedziele bądź w inne dni ustawowo wolne od pracy będą rozpatrywane w pierwszym dniu roboczym następującym po upływie odpowiednio soboty, niedzieli bądź dni ustawowo wolnych od pracy.
 4. Klient składający zamówienie za pośrednictwem strony internetowej Sklepu, kompletuje zamówienie wybierając Towar, którym jest zainteresowany. Dodanie Towaru do zamówienia następuje przez wybór polecenia „DODAJ DO KOSZYKA” pod danym Towarem prezentowanym na stronie internetowej Sklepu. Klient po skompletowaniu całości zamówienia i wskazaniu w „KOSZYKU” sposobu dostawy oraz formy płatności, składa zamówienie przez wysłanie formularza zamówienia do Sprzedawcy, wybierając na stronie internetowej Sklepu przycisk „KUPUJĘ I PŁACĘ”. Każdorazowo przed wysłaniem zamówienia do Sprzedawcy, Klient jest informowany o łącznej cenie za wybrany Towar i Dostawę, jak też o wszystkich dodatkowych kosztach jakie jest zobowiązany ponieść w związku z umową sprzedaży oraz o informacji dotyczącej podmiotu przetwarzającego jego dane osobowe.
 5. W trakcie wypełniania formularza zamówienia, Klient ma możliwość zapoznania się z Regulaminem, akceptując jego treść poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu, Klient ma także możliwość zapoznania się z Polityką prywatności, akceptując jej treść poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu zamówienia. W trakcie składania zamówienia Klient może dobrowolnie wyrazić zgodę na przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych Klienta w celach marketingowych poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola formularza zamówienia. W takim przypadku Sprzedawca wyraźnie informuje o celu zbierania danych osobowych Klienta, a także o znanych Sprzedawcy lub przewidywanych odbiorcach tych danych.
 6. Złożenie zamówienia jest tożsame ze złożeniem Sprzedawcy przez Klienta oferty zawarcia umowy sprzedaży Towarów będących przedmiotem zamówienia.
 7. Po złożeniu zamówienia przez Klienta, Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres e-mail potwierdzenie jego złożenia.
 8. Po potwierdzeniu przez Sprzedawcę złożenia zamówienia przez Klienta, Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres e-mail informację o przyjęciu zamówienia do realizacji, które zawiera, w szczególności: potwierdzenie rodzaju i ilości wybranych przez Klienta towarów oraz ceny tych towarów w wysokości wskazanej przez Sprzedawcę. Informacja o przyjęciu zamówienia do realizacji jest oświadczeniem Sprzedawcy o przyjęciu oferty o treści zgodnej z zamówieniem Klienta i potwierdzeniem Sprzedawcy przyjęcia zamówienia do realizacji. Z chwilą otrzymania tego oświadczenia przez Klienta, zostaje zawarta umowa sprzedaży.
 9. Po zawarciu umowy sprzedaży, Sprzedawca potwierdza Klientowi jej warunki, przesyłając je na adres e-mail Klienta wskazany przez Klienta podczas składania zamówienia.
 10. Jeżeli zamówienie nie może zostać zrealizowane w terminie określonym w Regulaminie z uwagi na brak zamówionego Towaru lub zamówionej ilości Towaru, Sprzedawca niezwłocznie powiadomi o tym Klienta telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej i zaproponuje inny termin realizacji zamówienia. Jeżeli Klient nie zaakceptuje nowego terminu realizacji zamówienia, wówczas zamówienie traktuje się jako niebyłe i żadna ze stron nie podnosi odpowiedzialności z tytułu braku realizacji zamówienia. Zwrot wpłaty następuje w tym samym lub następnym dniu roboczym od momentu zaksięgowania środków na koncie Sklepu.
 11. Jeżeli Towar jest niedostępny w Sklepie, Sprzedawca powiadomi o tym Klienta telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej. W takim przypadku żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności z tytułu braku realizacji zamówienia.
 12. Klient jest uprawniony do anulowania prawidłowo złożonego zamówienia do momentu rozpoczęcia realizacji zamówienia przez Sprzedawcę, przesyłając stosowne oświadczenie pocztą elektroniczną na adres internetowy Sprzedawcy comfo@comfo.pl.

§ 5

Dostawa

 1. Sprzedawca realizuje Dostawę wyłącznie na terytorium Polski.
 2. Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć Towar będący przedmiotem umowy sprzedaży bez wad.
 3. Sprzedawca zamieszcza na stronie internetowej Sklepu informację o liczbie dni niezbędnych do dostawy i realizacji zamówienia.
 4. Termin dostawy i realizacji zamówienia, o którym mowa w ust. 3, liczony jest w dniach roboczych. Realizacja zamówienia rozpoczyna się z chwilą ziszczenia się warunków, o których mowa w § 7 niniejszego Regulaminu.
 5. Czas realizacji zamówienia zależy od rodzaju produktu. Część produktów sprowadzamy z hurtowni, dlatego szacowany czas realizacji zamówienia jest podany z zapasem, na ogół trwa 2-3 dni robocze. Jeśli zamawiany towar mamy na miejscu i został zamówiony do godz. 13.00, zwykle nadajemy go w dniu zamówienia. Jeśli został zamówiony po godz.13.00, nadamy go najpóźniej w następnym dniu roboczym. Jeśli realizacja zamówienia wymaga więcej czasu, poinformujemy Państwa telefonicznie lub mailowo.
 6. Sprzedawca, zgodnie z wolą Klienta, dołącza do przesyłki będącej przedmiotem Dostawy paragon albo fakturę VAT obejmujące zamówione Towary lub przesyła dokument w formie elektronicznej.
 7. Dostawa zamówień będzie odbywać się za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD, Fedex, In Post, paczkomatów InPost, odbioru osobistego lub w innej formie wcześniej uzgodnionej z klientem.

§ 6

Płatności

 1. Ceny oferowanych Towarów i usług podawane są w złotych polskich i są cenami brutto. Ceny towarów nie zawierają kosztów dostawy i wszelkich innych kosztów, które Klient będzie zobowiązany ponieść w związku z zawarciem umowy sprzedaży, o których Klient będzie poinformowany przy składaniu zamówienia i wyborze sposobu dostawy.
 2. Płatności za zamówione Towary będą realizowane za pośrednictwem przelewu tradycyjnego, bankowego, systemu szybkich płatności PayU lub platformę PayPal, a w przypadku zakupu na allegro.pl jest możliwa płatność w sposób wskazany przez tę platformę.
 3. Realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia i po wpływie środków na rachunek bankowy Sprzedawcy.
 4. Klient jest każdorazowo informowany przez Sprzedawcę, poprzez przesłanie na adres e-mail Klienta o terminie, w którym jest zobowiązany dokonać płatności za zamówiony towar w wysokości wynikającej z zawartej umowy sprzedaży.

§ 7

Uprawnienie Klienta do odstąpienia od umowy

 1. Klient będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta, który zawarł umowę Sprzedaży na odległość, lub poza lokalem przedsiębiorstwa Sprzedawcy, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33,  34 ust. 2art. 35 ustawy o prawach konsumenta. W celu odstąpienia od umowy należy wypełnić formularz odstąpienia od umowy, stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adres Sprzedawcy wskazany w § 1 ust. 7 niniejszego Regulaminu.
 2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust. 1,  rozpoczyna się:
 • dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje rzecz, będąc zobowiązanym do przeniesienia jej własności – od objęcia rzeczy w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, lub Przedsiębiorcę na prawach konsumenta, a w przypadku umowy, która:
 1. obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części;
 2. polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony – od objęcia
  w posiadanie pierwszej z rzeczy;
 • dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.
 1. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa umowę uważa się za niezawartą.
 2. Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta ma obowiązek zwrócić Sprzedawcy Towar niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie Towaru na adres Sprzedawcy wskazany w § 1 ust. 7 Regulaminu, przed upływem tego terminu.
 3. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta
  o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy.
 4. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta, chyba że Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta, wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 5. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta, do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta, dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 6. Klient w przypadku odstąpienia od umowy ponosi koszty odesłania rzeczy, ponosi je również w sytuacji, gdy odstąpił tylko od części umowy sprzedaży.
 7. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje Konsumentowi lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta, w odniesieniu do umów:
 8. świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
 9. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
 10. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta, lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 11. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
 12. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 13. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 14. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
 15. w której Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta, wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta, żądał lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje Konsumentowi lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta, w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
 16. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 17. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy
  o prenumeratę;
 18. zawartej w drodze aukcji publicznej;
 19. o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych
  z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
 20. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta, przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

§ 8

Reklamacje dotyczące Towarów

 1. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta, za niezgodność z umową sprzedaży Towaru zakupionego przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę na prawach konsumenta, w zakresie określonym ustawą o prawach konsumenta i ustawą Kodeks cywilny. Jeżeli Klientem jest przedsiębiorca, strony wyłączają odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi.
 2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres Sprzedawcy wskazany w § 1 ust. 7 Regulaminu .
 3. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedawcy dostarczyć rzecz wadliwą do miejsca oznaczonego w ust. 2.
 4. Sprzedawca jest obowiązany udzielić odpowiedzi na reklamację Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta, w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia jej otrzymania. Jeżeli Sprzedawca nie udzielił odpowiedzi na reklamację w tym terminie, uważa się, że uznał reklamację.
 5. Jeżeli Klient będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta, zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona,  Sprzedawca jest obowiązany do ustosunkowania się do tego żądania w terminie 14 (czternastu) dni. W przypadku nieustosunkowania się Sprzedawcy do tego żądania w terminie 14  (czternastu) dni, żądanie Klienta uważa się za uzasadnione.
 6. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Warszawie. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedurze rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Konsumenci” (ścieżka: ”Instytucje Konsumenckie”/”Polubowne rozwiązywanie sporów konsumenckich” – aktualna na datę wejścia w życie Regulaminu). Konsument może również złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR (Online Dispute Resolution), dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

§ 9

Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

 1. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
 2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Sklepu.
 3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać na adres Sprzedawcy  wskazany w § 1 ust. 7 Regulaminu  lub na adres e-mail comfo@comfo.pl.
 4. W zgłoszeniu reklamacyjnym Klient powinien podać swoje dane, w tym Imię i Nazwisko, adres do korespondencji, w tym adres poczty elektronicznej, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.
 5. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni, a w razie gdyby nie było to możliwe, do poinformowania w tym terminie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

§10

Postanowienia końcowe

 1. Sprzedawca informuje, że postanowienia umów mniej korzystne dla Konsumenta niż postanowienia wskazanej w regulaminie Ustawy o Prawach Konsumenta są nieważne, natomiast w ich miejsce stosuje się przepisy Ustawy o Prawach Konsumenta. Konsument nie może zrzec się praw przyznanych mu w Ustawie o Prawach Konsumenta. Postanowienia Regulaminu nie wyłączają ani nie ograniczają jakichkolwiek praw Konsumentów przysługujących im na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa, a ewentualne wątpliwości należy tłumaczyć na korzyść Konsumenta.
 2. Weryfikacja Klienta będącego Przedsiębiorcą na prawach konsumenta odbywa się poprzez zweryfikowanie danych wskazanych przez Klienta za pośrednictwem Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, wg klasyfikacji PKD.
 3. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych między Sprzedawcą a Klientem będącym Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta, zostanie poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami przepisów ustawy Kodeks postępowania cywilnego.
 4. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych między Sprzedawcą a Klientem, nie będącym Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta, zostanie poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
 5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o prawach konsumenta oraz inne obowiązujące na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej przepisy prawa.
Umów spotkanie