Porady

CEEB – Co to jest?

CEEB, czyli Centralna Ewidencja Emisyjności budynków będzie informatycznym narzędziem w postaci mapy kotłów – taki odpowiednik geoportalu tylko z informacją o rodzaju stosowanego systemu grzewczego w poszczególnych budynkach.

Ewidencja obejmie swym zakresem wszystkie obiekty od domów jednorodzinnych po obiekty sakralne czy też hale magazynowe zużywające do 1MW mocy cieplnej. Informacje na temat źródeł grzewczych w budynkach zostaną pozyskane na podstawie deklaracji składanych przez właścicieli obiektów. Czas na złożenie deklaracji dotyczących istniejących źródeł ciepła będzie wynosił 12 miesięcy od ogłoszenia rozporządzenia (ostatnim dniem w tym przypadku będzie 31 marca 2021 r.), w przypadku nowych źródeł ciepła, czas na zgłoszenie to tylko 14 dni od uruchomienia lub instalacji. Brak zgłoszenia lub jego nieterminowość skutkować będzie karą grzywny, konkretne kwoty jednak nie zostały jeszcze ustalone. Ogólnokrajowa inwentaryzacja ma objąć około 6 mln budynków, a zbieranie danych może potrwać kilka lat.

W systemie zawarta będzie również informacja o stanie energetycznym budynków, a także otrzymanych formach wsparcia udzielanych ze środków publicznych. Obecnie dotacje realizowane są w ramach różnych programów takich jak Czyste Powietrze, Mój Prąd czy też środki samorządowe przeznaczone na walkę z lokalnym zanieczyszczeniem środowiska. Poprzez brak wymiany informacji dotyczących wsparcia inwestycji istnieje możliwość składania wniosków o dofinansowania z kilku zupełnie różnych źródeł co skutkować może wielokrotnym finansowaniem oraz defraudacją środków publicznych przez inwestorów.

Dane zamieszczone w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków będą również aktualizowane na bieżąco o informacje pochodzące z innych rejestrów oraz kontroli np. kominiarskich czy też prowadzonych przez inspekcje ochrony środowiska. Informacje zawarte w CEEB będą udostępniane m. In. Inspekcji Ochrony Środowiska, nadzorom budowlanym, Ośrodkom pomocy społecznej, włodarzą gmin i miast oraz organom udzielającym pomocy ze środków publicznych. Ewidencja ma w przede wszystkim na celu kontrole i wykrycie osób ogrzewających swoje domy w sposób niespełniający wymogów emisyjności, a także aktywizacje obywateli do walki o lepszą jakość powietrza w swojej okolicy.

Umów spotkanie